comercial@perezpons.com Accés clients

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.perezpons.com és un domini d’Internet registrat per PEREZPONS ASSOCIATS S.L. C.I.F. B-65698011  amb domicili administratiu a Passeig 22 de Juliol, 612, CP.08222- TERRASSA (BARCELONA) per PEREZPONS ASSOCIATS S.L. implica l’acceptació expressa de totes i cada una de les següents:

Condicions Generals d’ús de la WEB: http:/ www.perezpons.com:

 1. CAPACITAT LEGAL:

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferits a la WEB Pérez Pons associats manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta totalment les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i/o contractar els Productes i Serveis oferits.

 1. FINALITATS:

Pérez Pons associats l’informa que les dades de caràcter personal el tractament del qual es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les que és part, així com oferir a les persones  i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes relacionats amb Pérez Pons associats especialment els referits a:

 • Servei d’Administració de finques, gestió i administració de propietat immobiliària, gestió integral de comunitats de propietaris, gestió de patrimonis, agent de la propietat immobiliària, etc.

 

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L’interessat haurà d’autoritzar l’enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcat de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

 

 1. L’USUARI:

Que hagi contractat o que s’informi sobre els diferents Productes i Serveis que ofereix Pérez Pons associats declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se es verdadera, completa i precisa:

  1. L’usuari de www.perezpons.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, en endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

 

  1. L’usuari autoritza expressament la comunicació  de les DADES a tercers quan resulti necessària per l’adequada prestació dels Productes i Serveis oferits per a Pérez Pons associats i requerits pels usuaris.

 

 

  1. L’usuari  dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Pérez Pons associats i dels diferents Productes i Serveis comercialitzats o promocionats per Pérez Pons associats.

 

 

 1. DRETS DE L’INTERESSAT:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Pérez Pons associats estem tractant dades personals que li concernin o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per al fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Pérez Pons associats deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre  persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que Pérez Pons associats només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.
Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que els incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se’ls enviem a altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

           L’interessat podrà exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça comercial@perezpons.com, adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret al que es vulgui referir. Així mateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.
La resposta a les peticions que es realitzin es portarà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dintre del primer mes des de la sol·licitud.

 

 

 1. Pérez Pons associats:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018, les DADES enviades per l’usuari a través www.perezpons.com, seran tractades per Pérez Pons associats de forma automatitzada i seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament amb la finalitat de poder oferir-li i gestionar els Productes i Serveis de Pérez Pons associats

Aquest Registre d’Activitats de Tractament el Responsable del qual és la societat mercantil Pérez Pons associats amb domicili administratiu Passeig 22 de Juliol, 612, CP.08222- TERRASSA (BARCELONA) e-mail: comercial@perezpons.com Els titulars de les DADES tenen en tot moment  el dret d’accedir al fitxer, exercitant si s’escau els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els terminis recollits en la legislació de protecció de dades.

  1. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari pel tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018.
  2. Per als fins continguts en la present clàusula només s’haurà de contactar amb Pérez Pons associats a través del correu electrònic comercial@perezpons.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu sito en Passeig 22 de Juliol, 612, CP.08222- TERRASSA (BARCELONA). Pérez Pons associats garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.
  3. Sense perjudici de l’anterior dit DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el supòsit que les mateixes així ho requereixin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

 

 

 

 1. ÚS DE LA PÀGINA www.perezpons.com de Pérez Pons associats

 

  1. La utilització de la pàgina www.perezpons.com i/o dels Productes i Serveis de Pérez Pons associats, suposarà l’acceptació plena i la validesa, de totes i cada una de les Condicions Generals conteses en l’última versió de les Condicions Generals per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti www.perezpons.com
  2. Pérez Pons associats podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes Condicions Generals així com els Productes i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.perezpons.com De la mateixa manera, els usuaris, amb objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Pérez Pons associats podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-s’hi en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic comercial@perezpons.com L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.perezpons.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acorde a la llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el disposat en les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.perezpons.com o els Productes i Serveis oferits, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris a lo establert en les presents Condicions Generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin fer mal la pàgina www.perezpons.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixes, o per la resta d’usuaris, o per Pérez Pons associats i/o que afecten o poguessin afectar la imatge de Pérez Pons associats
  3. Els usuaris de www.perezpons.com hauran d’observar qualsevol instrucció que, a través d’e-mail comercial@perezpons.com o, Pérez Pons associats o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.
  4. L’usuari accepta totes i cada una de les obligacions o prohibicions que en cada moment impongui la legislació en vigor en relació a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment dels serveis.

 

 

 

 1. ELS SERVEIS DE Pérez Pons associats:

No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

 1. MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

Pérez Pons associats es reserva el dret d’excloure, temporal o definitivament a l’usuari en qualsevol dels següents supòsits:

  1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d’Ús establerts en el present document.
  2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l’Ordre públic.
  3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingui l’usuari amb Pérez Pons associats. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de Pérez Pons associats a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

 

 

 

 

 1. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I DRETS D’AUTOR:

 

  1. Tota la informació continguda en www.perezpons.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegit per drets d’autor u altres drets de protecció de la propietat intel.lectual.
  2. Aquests drets pertanyen exclusivament a www.perezpons.com o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest WEB poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici de l’exposat en les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cesió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en www.perezpons.com, sense autorització previa de Pérez Pons associats L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides en www.perezpons.com de manera diligent, correcta y lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre i quan no s’el·limini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i la resta de dades identificatives de drets de Pérez Pons associats o de tercers, és a dir respectant la seva fóra original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada en www.perezpons.com sense autorització prèvia i per escrit d’ Pérez Pons associats reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic comercial@perezpons.com
  3. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.perezpons.com ha sigut introduït a la mateixa amb violació de drets d’autor u altes drets Pérez Pons associats aquesta circumstància, remitent notificació a l’adreça de correu electrònic comercial@perezpons.com, e incloent almenys, els següents  apartats: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça d’e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor u altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haber sigut infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.perezpons.com d) Declaració que la introducció dels continguts ha sigut introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor u altres drets de propietat intel·lectual.
  4. Sense perjudici de lo assenyalat en els parràgrafs precedents, Pérez Pons associats es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor u altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

 

 

 

 1. HIPERLINKS:

 

  1. En el cas que www.perezpons.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines WEB de tercers, Pérez Pons associats no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a  la pàgina o pàgines WEB de tercers, per la qual cosa Pérez Pons associats no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta pàgina/ s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Pérez Pons associats i el propietari de la pàgina WEB en què el mateix s’estableixi.
  2. Aquells usuaris o terceres persones que vulguin establir un hiperlink amb  la pàgina www.perezpons.com, hauran de garantir que el hiperlink només permeti l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.perezpons.com, però no realitza, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina WEB de www.perezpons.com excepte aquells signes que formen part del hiperlink, l’usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, ròtuls d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol classe de signe distintiu pertinent a Pérez Pons associats.

 

 

 

 

 

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

 

  1. Pérez Pons associats no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina WEB ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l’usuari, pel qual s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina WEB o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.
  2. Pérez Pons associats no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d’aquests.

 

 

 

 1. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fossi declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

 1. ERRORS TIPOGRÁFICS:

Pérez Pons associats fa tots els esforços necessaris dintre dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la WEB site d’una manera verídica i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment hi hagués cap error d’aquesta classe, aliè en tot moment a la voluntat de Pérez Pons associats es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres la decisió d’adquirir els Productes i Serveis d’acord a aquest error Pérez Pons associats li comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per la seva part.

 

 1. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció de l’usuari com a client de Pérez Pons associats implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals. La contractació d’un Producte o Servei concret ofertat pels proveïdors de serveis que figuren en Pérez Pons associats implica l’acceptació explícita de les Condicions Generals.

 

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que poguessin sorgir, amb respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis furs (o a qualsevol altre que, si escau, poguessin corresponder-los), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

 

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que una sol·licitud s’incloguin DADES per persones no titulars dels mateixos l’usuari hi haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems contenidores en els paràgrafs anteriors.

 

 

 

AVÍS LEGAL

 

 

www.perezpons.com és un domini a Internet la titularitat de la qual pertany a PEREZPONS ASSOCIATS S.L. Aquesta web i tots els seus continguts, incloent’hi els textos, imàtgens, codis, i qualsevol altre material, són propietat de Pérez Pons associats o de tercers que han autoritzat el seu ús. La utilització de la web atribueix la condició d’usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial e Intel·lectual. De tal manera que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de Pérez Pons associats.

Les pàgines de www.perezpons.com poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent  aquelles que es trobi en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les Condicions Particulars que ho regulin.

L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions generals.

Pérez Pons associats  no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquesta web, inclosos danys a sistemes informàtics, al mateix temps que es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

(Segons Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) 3/2018 de 5 de desembre)

Aquesta web, al igual que la majoria de llocs web a Internet, utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l’ús per part de l’usuari. A continuació publiquem unes informacions bàsiques sobre les cookies, tals com què són, les classes o com desactivar-les.

¿Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius que algunes pàgines web poden instal·lar en el seu ordinador, smartphone, tauleta o aparell electrònic quan les visiti. Les seves funcions poden ser múltiples: emmagatzemar les preferències de navegació, recopilar informació estadística, afavorir la interrelació, activar funcionalitats, etcètera. En ocasions, les cookies s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder-lo reconèixer.

¿Per què són útils?

La utilitat de les cookies comprèn múltiples aspectes de la navegació. Des d’un punt de vista de l’usuari, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com per exemple emmagatzemar l’idioma o la moneda del seu país. Des d’un punt de vista dels responsables del lloc web, els ajuda a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recull a través d’elles.

Classes de cookies

Hi ha diverses classes de cookies, i cada un d’ells poden tenir una funcionalitat específica o múltiple. La nostra pàgina instal·la principalment les classes que s’especifiquen a continuació, encara que existeixen altres classes.

Cookies de millora del rendiment…

Aquesta classe de cookies emmagatzema les seves preferències per no tornar a configurar-les en la següent visita. Per aportar un exemple concret, en el comerç electrònic permeten mantenir informació sobre el cistell de la compra.

Cookies d’anàlisis estadístic…

Són aquelles que, bé siguin tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web i millorar els serveis que oferim.

   Cookies de geolocalització…

Aquestes cookies són utilitzades per programes que intenten localitzar geogràficament la situació de l’ordinador, smartphone, tauleta o aparell que es connecti a la web per què, de manera totalment anònima, es puguin oferir continguts i serveis més adequats territorialment.

  Cookies de registre…

Quan un visitant es registra en el nostre portal, es generen cookies que l’identifiquen com usuari registrat en la mateixa visita. Aquestes cookies es mantenen mentre vostè no abandoni el compte, tanqui el navegador o apagui el dispositiu, i també puguin ser utilitzades en combinació amb dades analítiques per identificar de manera individual les seves preferències en el nostre portal.

Cookies publicitàries…

Són aquelles que, bé siguin tractades per nosaltres o per tercers, permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris del nostre lloc web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que realitzi de la nostra pàgina web. Gràcies a ella es poden conèixer els hàbits de navegació a Internet i mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

 

  Altres cookies de tercers…

En algunes de les nostres pàgines es poden instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un altre exemple d’aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts. Altre exemple es refereix a Google Analytics, que les utilitza per comptabilitzar quantes persones visiten les nostres pàgines web.

 

Puc configurar les meves preferències?

És possible permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. De bloquejar-les, és possible que alguns serveis que necessitin el seu ús no estiguin disponibles o no funcionin correctament.
Com que cada navegador té les seves característiques respecte a la gestió de les cookies, proposem a continuació els enllaços als principals navegador on es poden trobar aquestes especificacions:

Necessito més informacions

Per més informació sobre les cookies, inclòs com veure què cookies s’han instal·lat en el seu aparell i com gestionar-les o suprimir-les, visiti www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu, www.youronlinechoices.com on, a més de trobar informació útil, podrà consultar i configurar, proveïdor per proveïdor, les seves preferències sobre les cookies publicitàries de tercers.

Actualitzem la nostra Política de Cookies?

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre Lloc Web, per això li recomanem revisar aquesta política cada cop que ens visiti amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre cóm i per què usem les cookies. La Política de Cookies es va actualitzar el 15 de desembre del 2020.

Si desitja posar-se en contacte amb nosaltres respecte a la nostra política de cookies, pot fer-ho.


Pérez Pons associats (al qual pertany www.perezpons.com) no es fa responsable del contingut, correspondència i veracitat de les polítiques de privacitat dels tercers incloent en aquestes la política de cookies.